Algemene Voorwaarden Horeca Webservice

PDF versie | 25 september 2017, versie 1.2

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbiedingen
Artikel 4: Totstandkoming, wijziging en beëindiging Overeenkomst
Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 6: Ontwikkeling van werken
Artikel 7: Domeinnamen
Artikel 8: Hosting
Artikel 9: Tarieven
Artikel 10: Betaling
Artikel 11: Levering, leveringstermijnen
Artikel 12: Auteursrecht, voorbehoud en eigendom van rechten
Artikel 13: Klachten
Artikel 14: Geheimhouding en gegevensverwerking
Artikel 15: Garanties
Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 17: Overmacht
Artikel 18: Buitengebruikstelling
Artikel 19: Opschorting en ontbinding
Artikel 20: Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1.    Horeca Webservice is gevestigd in Ede en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56798385.
1.2.    Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hier opgenomen.
1.3.    Aanbieding:  door Horeca Webservice op verzoek van de Opdrachtgever uitgebrachte Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven.
1.4.    Diensten: de door Horeca Webservice geëxploiteerde producten en Diensten.
1.5.    Opdrachtgever: degene die een dienst heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.
1.6.    Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk/per e-mail is bevestigd en/of contractuele band tussen Horeca Webservice en Opdrachtgever die gericht is op het verschaffen van Diensten door Horeca Webservice aan Opdrachtgever. Elektronische geplaatste orders zijn hieronder uitdrukkelijk inbegrepen.
1.7.    Partijen: Opdrachtgever en Horeca Webservice gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.    Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Horeca Webservice en de Opdrachtgever, inclusief voor werkzaamheden waarbij derden voor de uitvoering worden betrokken.
2.2.    Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk/per e-mail en uitdrukkelijk met Horeca Webservice zijn overeengekomen.
2.3.    In geval van strijdigheid tussen een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5.    Op alle door of namens Horeca Webservice gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.6.    Alle geschillen tussen Horeca Webservice en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Horeca Webservice haar vestigingsplaats heeft.
2.7.    Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. In dit geval treden Partijen in overleg om bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1.    Door Horeca Webservice op verzoek van de Opdrachtgever uitgebrachte Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na dagtekening van de offerte.
3.2.    Alle Aanbiedingen gedaan door Horeca Webservice zijn vrijblijvend, tenzij de Aanbieding anders vermeld.
3.3.    Zolang een Aanbieding niet door de Opdrachtgever is aanvaard, kan de Aanbieding op elk moment door Horeca Webservice worden ingetrokken of herroepen.
3.4.    Horeca Webservice kan niet aan zijn Aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de Aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Horeca Webservice niet tot levering van een deel van de in de Aanbieding begrepen Diensten en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6.    Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4: Totstandkoming, wijziging en beëindiging Overeenkomst

4.1.    De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de Aanbieding schriftelijk/per e-mail heeft geaccepteerd.
4.2.    Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen aanbod dan is Horeca Webservice daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Horeca Webservice anders aangeeft.
4.3.    Wijzigingen door de Opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht, kunnen tot gevolg hebben dat de eerder overeengekomen levertijd buiten verantwoordelijkheid van Horeca Webservice wordt overschreden. Indien deze situatie zich voordoet vrijwaart de Opdrachtgever Horeca Webservice voor alle aansprakelijkheid, ook ten opzichte van derden.
4.4.    Duurovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk/per e-mail anders zijn overeengekomen.
4.5.    Een duurovereenkomst kan door beide contractspartijen schriftelijk/per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
4.6.    Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke/per e-mail toestemming van Horeca Webservice haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
4.7.    In geval van overname, liquidatie, surseance van betaling, schuldsanering of faillissement van de Opdrachtgever, dan wel ingeval beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van diens eigendommen, heeft Horeca Webservice door het enkel plaatshebben van een van voornoemde omstandigheden het recht de Overeenkomst te ontbinden hetzij enig bedrag verschuldigd door de Opdrachtgever, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
4.8.    Horeca Webservice is gerechtigd de rechten en plichten uit een Overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij Horeca Webservice naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die Overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door Horeca Webservice gedreven onderneming.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

5.1.    Horeca Webservice zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten behartigen en streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Horeca Webservice de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van werkzaamheden.
5.2.    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Horeca Webservice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Horeca Webservice worden verstrekt.
5.3.    Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Horeca Webservice het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
5.4.    Horeca Webservice is gerechtigd zich bij de uitvoering van een Overeenkomst door derden te laten bijstaan en/of werkzaamheden door derden te laten uitvoeren zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever. De toepassing van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5.    Afspraken die Opdrachtgever met door Horeca Webservice ingeschakelde derden maakt binden Horeca Webservice niet, tenzij deze afspraken schriftelijk/per e-mail door Horeca Webservice zijn bevestigd.

Artikel 6: Ontwikkeling van werken

6.1.    Indien de Dienst (mede) strekt tot het ontwikkelen van websites, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, software, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke werken, zullen Partijen schriftelijk/per e-mail specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. Horeca Webservice zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens instructies en gegevens.
6.2.    Horeca Webservice is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
6.3.    Indien door Opdrachtgever aan Horeca Webservice verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Horeca Webservice in het kader van de Overeenkomst.
6.4.    Tenzij andersovereen gekomen heeft Horeca Webservice het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Horeca Webservice zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
6.5.    Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk/per e-mail is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
6.6.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk/per e-mail.

Artikel 7: Domeinnamen

7.1.    Horeca Webservice bemiddelt alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Opdrachtgever en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan Horeca Webservice hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
7.2.    Indien een aangevraagde domeinnaam door Opdrachtgever niet meer beschikbaar is op het moment dat Horeca Webservice de aanvraag indient bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Opdrachtgever de aanvraag indiende bij Horeca Webservice, kan Horeca Webservice op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
7.3.    Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Horeca Webservice tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.
7.4.    Na een succesvolle registratie van domeinnamen in opdracht van de Opdrachtgever is Opdrachtgever de hieruit voortvloeien kosten verschuldigd.
7.5.    Indien een domeinnaam door Horeca Webservice op naam van Horeca Webservice voor de Opdrachtgever is geregistreerd, wordt er medewerking verleend aan opdrachten van de Opdrachtgever met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Bij alle geschillen in en buiten rechte wordt de Opdrachtgever, die houder is van een dergelijke domeinnaam de kans geboden de desbetreffende domeinnaam op eigen titel over te nemen, mits alle openstaande facturen zijn voldaan. Indien de Opdrachtgever hier binnen 48 uur geen gehoor aan geeft, wordt de registratie van de domeinnaam door Horeca Webservice ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Bij de overdracht van de domeinnaam wordt een nader te bepalen toeslag vastgesteld.

Artikel 8: Hosting

8.1.    Horeca Webservice spant zich als een goede dienstverlener in zorg te dragen voor het verlenen van de in de Overeenkomst bepaalde Dienst(en), het in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het Internet gemaakt kunnen worden, de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
8.2.    Horeca Webservice kan geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst(en).
8.3.    Horeca Webservice is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen ook via de servers van Horeca Webservice verzonden (e-mail) berichten.
8.4.    De Opdrachtgever zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop Horeca Webservice onderhoud pleegt aan het benodigde materiaal. Horeca Webservice kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Opdrachtgever op tijden van onderhoud.
8.5.    Horeca Webservice is met het oog op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de Dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen.
8.6.    De Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
8.7.    Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de webruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette , de richtlijnen van de reclame code commissie, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
a.    Het ongevraagd verzenden van e-mail met soortgelijke inhoud en/of het posten van wervende berichten in nieuwsgroepen op het internet (spamming). Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere dienstverlener wordt verstuurd met referentie aan een website, domeinnaam, e-mail adres of andere Dienst bij Horeca Webservice;
b.    Het verspreiden en/of openbaar maken van onrechtmatige en/of strafbare gegevens, waaronder racistische uitingen, kinderpornografie, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, malware en virussen;
c.    Het wederrechtelijk binnendringen in andere computers of computersystemen op het internet (hacking), waarbij de Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten. Hieronder vallen ook de servers van Horeca Webservice;
d.    Het bewust of onbewust overbelasten van de server;
e.    Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f.    Het schenden van de privacy van derden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orde.
8.8.    Horeca Webservice onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van Opdrachtgevers en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Horeca Webservice hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen in strijd met dit artikel van deze Algemene Voorwaarden.
8.9.    De Opdrachtgever is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account. In navolging hiervan is de Opdrachtgever verplicht zijn accountgegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien de Opdrachtgever meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot de Dienst, is hij of zij verplicht hier direct melding van te maken bij Horeca Webservice. Deze melding kan worden gericht aan het volgende e-mailadres: info@horecawebservice.nl
8.10.    De Opdrachtgever is verplicht de geleverde Dienst op een dusdanige manier te gebruiken die de werking van de servers van Horeca Webservice en de levering van de Dienst aan andere Opdrachtgevers niet belemmert.
8.11.    Indien Horeca Webservice op de gehuurde ruimte van de Opdrachtgever data aantreft welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden in de breedste zin des woords, behoudt Horeca Webservice zich het recht voor deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties over in te lichten.
8.12.    Horeca Webservice houdt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot de Dienst te ontzeggen dan wel de account van de Opdrachtgever op non-actief te zetten zonder dat bij Opdrachtgever of enige derde recht bestaat op teruggave van gelden, indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
8.13.    Horeca Webservice zal wegens weigering van toegang tot de Dienst op grond van deze Algemene Voorwaarden nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart Horeca Webservice voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade die Horeca Webservice of derden oplopen als gevolg van het niet naleven van het gestelde in deze Algemene Voorwaarden.
8.14.    Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Horeca Webservice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur door welke oorzaak ook ontstaan.
8.15.    De Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid webruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden.
8.16.    Het toegestane verbruik van dataverkeer komt overeen met de hoeveelheden zoals vermeld in de Overeenkomst of bij de verschillende pakketten op de website van Horeca Webservice. Indien het hosting account van de Opdrachtgever meer dataverkeer verbruikt dan maandelijks is toegestaan, zal Horeca Webservice de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte brengen van deze overschrijding.
8.17.    De Opdrachtgever zal in de gelegenheid worden gesteld om een toeslag te betalen op de overschreden hoeveelheid dataverkeer. Indien de Opdrachtgever aangeeft deze toeslag niet te zullen voldoen, zal hij of zij tot uiterlijk 48 uur na desbetreffende mededeling in de gelegenheid worden gesteld de website en overige data in het onderhavige hosting account elders onder te brengen, mits hij of zij aan alle overige verplichtingen jegens Horeca Webservice heeft voldaan. Hierbij blijft de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen schorsende werking.
8.18.    Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de gelegenheid om de website elders onder te brengen dan wel te verwijderen, is Horeca Webservice gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website en overige data te verwijderen dan wel op non-actief te stellen. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Hierbij blijft de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen schorsende werking.
8.19.    De Opdrachtgever geeft bij het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan Horeca Webservice zijn persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Horeca Webservice welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat tevens accountgegevens alsook verbruiksgegevens en is slechts toegankelijk voor Horeca Webservice. De persoonsregistratie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Horeca Webservice hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.
8.20.    Horeca Webservice is gerechtigd de toegangscodes en usernames van Opdrachtgever te wijzigen met dien verstande dat deze wijzigingen -indien en voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email aan Opdrachtgever zullen worden medegedeeld.

Artikel 9: Tarieven

9.1.    Alle op de website van Horeca Webservice genoemde prijzen alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
9.2.    De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
9.3.    Horeca Webservice behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Opdrachtgever hiervan per e-mail uiterlijk dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Er bestaat geen recht op restitutie van gelden.
9.4.    Horeca Webservice behoudt zich het recht voor alle prijzen jaarlijks middels indexatie te verhogen met het percentage dat gelijk is aan de stijging van de consumenten prijs index zoals die is vastgesteld door het CBS voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging, vermeerderd met maximaal vijf (5) procent. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs en vormt géén grond voor tussentijdse ontbinding.

Artikel 10: Betaling

10.1.    Alle facturen zullen door Opdrachtgever zonder enige korting of verrekening worden betaald in overeenstemming met de op de factuur dan wel in de Overeenkomst van Horeca Webservice vermelde betalingscondities. Bij gebreke van betalingscondities zal de Opdrachtgever binnen een termijn van acht (8) dagen na de factuurdatum betalen.
10.2.    De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt, behoudens ingeval van een domeinnaamregistratie. Alsdan gaat de betalingsverplichting in wanneer de Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat vanaf de dag van aanvang van de Overeenkomst tot en met de dag van rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst.
10.3.    De verschuldigde vergoeding wordt afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dient doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Incidentele kosten worden tussentijds gefactureerd.
10.4.    Geen betaling kan door Opdrachtgever worden opgeschort, ook niet indien de Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
10.5.    Indien de Opdrachtgever niet tot betaling overgaat binnen de daarvoor gestelde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Horeca Webservice is gerechtigd om het leveren van de Dienst stop te zetten en de hosting account te verwijderen, inclusief daarmee gemoeid zijnde website en bestanden. Horeca Webservice is gerechtigd vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, een vertragingsrente van 2% per maand in rekening te brengen. De rente is onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
10.6.    Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, die worden gemaakt met betrekking tot de invordering van door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal € 50.00 (ex. BTW), afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom en duur van de incassoprocedure, onverminderd het recht van Horeca Webservice tot vordering van andere door haar geleden schade.

Artikel 11: Levering, leveringstermijnen

11.1.    Levering van de Diensten geschiedt na totstandkoming van de Overeenkomst en na opdracht en aanlevering van de door Horeca Webservice bepaalde noodzakelijke gegevens en documenten, of op een later af te spreken tijdstip.
11.2.    Levering vindt plaats doordat de Diensten ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever.
11.3.    De Opdrachtgever is verplicht de Diensten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
11.4.    Een afgesproken levertijd kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan de Opdrachtgever. In geval van overmacht aan de zijde van Horeca Webservice zal de termijn van overschrijding worden verlengd met de termijn van de overmacht.
11.5.    Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een leveringstijd van doorgaans maximaal één (1) week.
11.6.    Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In dergelijk geval moet betaling plaatsvinden Overeenkomstig het bepaalde elders in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12: Auteursrecht, voorbehoud en eigendom van rechten

12.1.    Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Aanbieding het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden dan wel enige andere vorm van intellectuele eigendom. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen.
12.2.    Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat in het resultaat zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en muziek.
12.3.    Alle aan de Opdrachtgever geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van Horeca Webservice totdat alle verschuldigde bedragen aan Horeca Webservice zijn voldaan.
12.4.    Rechten worden aan de Opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
12.5.    Het is de Opdrachtgever niet toegestaan wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
12.6.    Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn account, de handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, dan wel te gebruiken voor het hosten van websites die materiaal bevatten dat auteursrechtelijk is beschermd tenzij Horeca Webservice hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk/per e-mail toestemming heeft gegeven.

Artikel 13: Klachten

13.1.    Klachten over door Horeca Webservice geleverde service en Diensten dienen door de Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontvangst van de Dienst, dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming per e-mail te worden gemeld aan Horeca Webservice. Men kan hiervoor gebruikmaken van het volgende e-mailadres: info@horecawebservice.nl.
13.2.    Indien een klacht gegrond is, zal Horeca Webservice de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk/per e-mail kenbaar te worden gemaakt.
13.3.    Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld.
13.4.    Het indienen van een klacht laat alle verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.

Artikel 14: Geheimhouding en gegevensverwerking

14.1.    Zowel Opdrachtgever als Horeca Webservice zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden, een en ander met inachtneming van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
14.2.    De Opdrachtgever geeft Horeca Webservice hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van Horeca Webservice en op te nemen in een databestand dat Horeca Webservice aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
14.3.    Opdrachtgever dient zich bewust te zijn van het feit dat bij aanvraag van een domeinnaam zijn persoonsgegevens kenbaar kunnen worden via een whois. Horeca Webservice kan op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 15: Garanties

15.1.    Indien Opdrachtgever aan Horeca Webservice informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt dan wel doet toekomen, garandeert Opdrachtgever  dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
15.2.    Horeca Webservice garandeert dat de geleverde Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Horeca Webservice garandeert tevens dat de geleverde Diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
15.3.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Horeca Webservice in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
15.4.    De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Horeca Webservice geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1.    Horeca Webservice is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, Diensten en leveranties van derden, waar Horeca Webservice weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Horeca Webservice kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Horeca Webservice of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Horeca Webservice.
16.2.    Horeca Webservice is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Horeca Webservice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
16.3.    Horeca Webservice is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de website van de Opdrachtgever.
16.4.    Horeca Webservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Opdrachtgever welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Opdrachtgever vrijwaart Horeca Webservice dan ook van iedere aansprakelijkheid.
16.5.    Horeca Webservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Opdrachtgever vrijwaart Horeca Webservice dan ook van enige aansprakelijkheid.
16.6.    Horeca Webservice is in geval van grove schuld of opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Horeca Webservice voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.
16.7.    In alle gevallen van een uiteindelijke aansprakelijkheid is Horeca Webservice slechts aansprakelijk, ongeacht de daadwerkelijke omvang van de schade, tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever het voorafgaande jaar voor de betreffende prestatie of Dienst heeft betaald.
16.8.    Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Horeca Webservice vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
16.9.    De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Horeca Webservice en derden mochten lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, voortvloeiende uit de Overeenkomst.
16.10.    De Opdrachtgever dient Horeca Webservice per direct schriftelijk/per e-mail op de hoogte te brengen van alle relevante wijzigingen in zijn gegevens. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, is hij of zij aansprakelijk voor alle schade die Horeca Webservice als gevolg daarvan lijdt.
16.11.    De Opdrachtgever vrijwaart Horeca Webservice voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het wederrechtelijke, dan wel het onzorgvuldige gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde Dienst(en).

Artikel 17: Overmacht

17.1.    Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt de situatie verstaan dat Horeca Webservice zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan Horeca Webservice niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen door klanten van Horeca Webservice veroorzaakt, storingen in de hardware en software, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.
17.2.    Ingeval van overmacht worden de verplichtingen zijdens Horeca Webservice opgeschort tot op het moment dat Horeca Webservice alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat Horeca Webservice in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming en zonder dat Horeca Webservice tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
17.3.    Indien de periode van overmacht langer duurt dan een maand is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.4.    Voor zover Horeca Webservice ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Horeca Webservice gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18: Buitengebruikstelling

18.1.    Horeca Webservice is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn.
18.2.    Horeca Webservice heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Horeca Webservice niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Horeca Webservice zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Horeca Webservice kan worden verlangd.
18.3.    De opgelegde beperking dan wel de buitengebruikstelling laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.

Artikel 19: Opschorting en ontbinding

19.1.    Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Horeca Webservice gesloten Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is om aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Horeca Webservice te voldoen, is Horeca Webservice te allen tijde gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Horeca Webservice tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Horeca Webservice verder toekomende rechten.
19.2.    Horeca Webservice heeft het recht om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of de Dienst(en) te staken indien de Opdrachtgever:
a.    valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven aan Horeca Webservice;
b.    nagelaten heeft juiste gegevens en/of wijzigingen door te geven aan Horeca Webservice;?
c.    de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
d.    in strijd handelt met het bepaalde in artikel 8.7 van deze Algemene Voorwaarden;
e.    oneigenlijk gebruik maakt van het internet;
f.    informatie verspreidt, die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving, de algemeen aanvaarde waarden en normen en/of die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
g.    in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
h.    surseance van betaling heeft aangevraagd;
i.    het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
19.3.    Indien Horeca Webservice de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Horeca Webservice niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
19.4.    Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Horeca Webservice geleden schade.
19.5.    Horeca Webservice is ingeval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd de registratie van de domeinnaam te doen beëindigen. Opdrachtgever zal na de ontbinding niet meer vertegenwoordigd worden door Horeca Webservice. Bij beëindiging van de registratie zal het gebruik van de domeinnaam ontzegd worden en zal de inschrijving daarvan doorgehaald worden in het register.
19.6.    Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke/per e-mail kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
19.7.    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Horeca Webservice op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 20: Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

20.1.    Horeca Webservice behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
20.2.    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
20.3.    Wijzigingen worden naar keuze van Horeca Webservice per e-mail dan wel op de website van Horeca Webservice (www.Horeca Webservice.nl) bekend gemaakt.
20.4.    Indien Opdrachtgever aangeeft niet akkoord te gaan met de wijzigingen, behoudt Horeca Webservice zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van reeds betaalde gelden voor afgenomen Diensten.

Stappenplan 'Hoger in Google'

Op welk e-mailadres wil je het gratis stappenplan ontvangen?

Gelukt! Controleer je e-mail inbox om je aanmelding te bevestigen.

Pin It on Pinterest

Share This